Vilkår for bruk

 

Helgelandsguiden drives av Mediehuset Brønnøysund. Mediehuset Brønnøysund har uinnskrenket opphavsrett til all informasjon og materiale som er tilgjengelig gjennom Helgelandsguiden, hvis ikke annet er uttrykkelig angitt. Med de begrensninger som følger av lov, har brukere av Helgelandsguiden,  ikke rett til å kopiere, laste ned, bruke eller tilgjengeliggjøre materiale av hvilken som helst art på Helgelandsguiden, uten etter skriftlig forhåndssamtykke fra Mediehuset Brønnøysund.  Dette omfatter også notiser, overskrifter, ingresser mv.

Dersom linkingen til materiale på Helgelandsguiden inngår som en del av en kommersiell tjeneste, er det et vilkår for rett til linking at det inngås en skriftlig avtale med Mediehuset Brønnøysund som tillater slik bruk.
Helgelandsguiden forbeholder seg retten til uten nærmere forvarsel å trekke samtykket til linking til materiale på Helgelandsguiden tilbake uten nærmere begrunnelse.
"Helgelandsguiden" er varemerke som ikke under noen omstendighet kan anvendes eller registreres som domenenavn, uten at det foreligger skriftlig forhåndssamtykke fra Mediehuset Brønnøysund. Dette omfatter også logoer som Mediehuset Brønnøysund har innarbeidet eller registrert.

Helgelandsguiden tar forbehold om at det kan forekomme feil og unøyaktigheter i materialet som er tilgjengelig på Helgelandsguiden.

Mediehuset Brønnøysund erstatningsansvar er under enhver omstendighet begrenset til direkte og dokumenterte kostnader som skyldes grov uaktsomhet fra Helgelandsguiden, med maksimalt kr. 2.000.
Mediehuset Brønnøysund har intet ansvar for indirekte eller avledet skade eller tap som brukere av Helgelandsguiden påføres som en følge av feil eller mangler ved innholdet eller tjenestene som er knyttet til Helgelandsguiden. Dette omfatter blant annet tapt fortjeneste eller tap av forventede besparelser eller gevinster. Dette gjelder selv om Mediehuset Brønnøysund er underrettet om muligheten for slike skader, tap eller krav.

Informasjon som er lagt inn på Helgelandsguiden tar Mediehuset Brønnøysund intet ansvar for.  Brukere som avleverer informasjon til Helgelandsguiden gjennom automatiske tjenester, er selv erstatningsansvarlig for sine handlinger, og Mediehuset Brønnøysund forbeholder seg rett til å kreve erstattet eventuelle kostnader eller tap som Helgelandsguiden har som en følge av slik informasjon.

Ved eventuell tvist aksepterer begge parter Nordland som verneting.  Dette i henhold til Tvisteloven § 4-6 – Avtalt verneting.
Helgelandsguiden kan inneholde linker til informasjon og materiale på andre nettsteder.  Mediehuset Brønnøysund har intet ansvar for eventuell informasjon som finnes på slike linker.

Annonseregler for helgelandsguiden.no

1. Godkjenning av reglene
Ved å legge inn en annonse på helgelandsguiden.no aksepterer annonsøren å være bundet av helgelandsguiden.no (”Helgelandsguiden”) til enhver tid gjeldende annonseregler (”Annonsereglene”). Annonsereglene blir oppdatert med jevne mellomrom og annonsøren er selv ansvarlig for å holde seg oppdatert.
 
2. Annonsering i strid med Annonsereglene
Dersom en annonse strider mot Annonsereglene, forbeholder Helgelandsguiden seg retten til å fjerne annonsen uten forvarsel. Ved vesentlig eller gjentatte brudd vil annonsøren ekskluderes fra tjenesten uten forvarsel.
 
3. Ansvarsforhold
Helgelandsguiden er på ingen måte ansvarlig for innholdet i annonsene som publiseres, ut over det ansvar som følger av e-handelslovens regler. All annonsering skal skje i tråd med det til enhver tid gjeldende lovverk. Dersom Helgelandsguiden har grunn til å tro at en annonsør er involvert i ulovlige forhold knyttet til sin virksomhet, vil denne kunne bli ekskludert fra tilgang til tjenesten med øyeblikkelig virkning og alle annonser som er lagt ut av annonsøren vil bli fjernet. Tilsvarende gjelder dersom det foreligger andre særlige grunner til at videre annonsering ikke kan aksepteres (herunder gjentatte klager fra våre brukere).
Helgelandsguiden vil så langt praktisk mulig varsle på forhånd om fjerning av annonser. Helgelandsguiden er ikke ansvarlig for tap annonsøren måtte påføres som følge av fjerning av annonser, med mindre Helgelandsguiden har utvist grov uaktsomhet og skadefølgene er påregnelige. Indirekte tap dekkes uansett ikke.
  
Videresalg av annonser
Kommersielt videresalg av annonser på Helgelandsguiden er ikke tillatt. Dersom Helgelandsguiden oppdager tilfeller av videresalg, vil annonsøren kunne bli ekskludert fra tilgang til tjenesten med øyeblikkelig virkning og alle annonser lagt ut av annonsøren vil bli fjernet.
 
Bruk av tekst & bilder
Det er ikke tillatt å benytte bilder eller logo tilhørende andre, uten å ha innhentet forhåndssamtykke fra rettighetshaver og eventuelt avbildede. Dersom illustrasjonsfoto benyttes, skal dette fremkomme i annonsen.
Det er ikke tillatt å benytte bilder der formålet er å formidle andre produkter eller tjenester enn den konkrete stillingen som utlyses. Dersom innholdet av bildet kan knyttes til en enkeltperson, plikter annonsøren å ha innhentet eksplisitt forhåndssamtykke fra den avbildede til å legge ut bildene på Helgelandsguiden’s nettsider.
Det er likeledes ikke tillatt å kopiere tekst fra andre annonser på www.helgelandsguiden.no, eller på andre måter benytte andres tekst i annonsen, uten at det foreligger samtykke fra rettighetshaver (jf. åndsverkloven).
  
 8. Endringer i tjenesten
Helgelandsguiden.no forbeholder seg retten til å foreta fortløpende endringer og forbedringer i tjenesten. Ved endringer av vesentlig betydning vil Helgelandsguiden.no gjøre sitt beste for å varsle om endringene innen rimelig tid, og senest innen endringen finner sted.
I særlige tilfeller, eller dersom endringene ikke er av vesentlig betydning, vil endringer også kunne finne sted uten varsel.
Dersom endringen skulle påvirke innholdet i annonsene, er du selv ansvarlig for å oppdatere din annonse med riktig tekst, bilder m.m. (jf. annonsereglenes pkt. 1).
  
9.Verneting 
Ved eventuell tvist aksepterer begge parter Nordland som verneting.  Dette i henhold til Tvisteloven § 4-6 – Avtalt verneting.